Περιήγηση: Νερό

Ματιές στην Επικαιρότητα
Βοθρολύματα

Η …κρα­τι­κο­ποί­η­ση της μεγα­λύ­τε­ρης ιδιω­τι­κής εται­ρεί­ας δια­χεί­ρι­σης νερού και απο­βλή­των στη Βρε­τα­νία βρί­σκε­ται αυτήν την περί­ο­δο «ψηλά στην ατζέ­ντα», καθώς…

Κοινωνία
Οι πλούσιες ελίτ καταναλώνουν περισσότερο από το δίκαιο μερίδιο νερού, αποκαλύπτει έρευνα

Οι πλού­σιες ελίτ υπερ­κα­τα­να­λώ­νουν νερό για τον προ­σω­πι­κό τους ελεύ­θε­ρο χρό­νο και αφή­νουν τους φτω­χό­τε­ρους ανθρώ­πους χωρίς βασι­κή πρό­σβα­ση σε…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Μανωλάκου: Νέο έγκλημα σε βάρος των λαϊκών αναγκών το νομοσχέδιο για το νερό (VIDEO)

Το λαϊ­κό αίτη­μα για από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου που επι­τα­χύ­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού μετέ­φε­ρε στη Βου­λή η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που επιταχύνει την εμπορευματοποίηση του νερού

«Το κυβερ­νη­τι­κό νομο­σχέ­διο για τη δημιουρ­γία της ρυθ­μι­στι­κής αρχής νερού, που συζη­τεί­ται αυτές τις μέρες στο ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, απο­τε­λεί ένα…