Περιήγηση: Νερό

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ! Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα

Παρα­δί­δε­ται σε ιδιώ­τες το δίκτυο ύδρευ­σης της Αθή­νας — Την από­συρ­ση της διά­τα­ξης απαί­τη­σε το ΚΚΕ Τη δια­δι­κα­σία ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της…

Κοινωνία
Στους δρόμους οι πολίτες της Λάρισας μετά τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις και χωρίς νερό

Ανά­στα­τοι είναι οι πολί­τες της πόλης Λάρι­σας, λόγω των νέων σει­σμι­κών δονή­σε­ων που σημειώ­νο­νται τις τελευ­ταί­ες ώρες στη περιο­χή. Αρκετοί…

Διεθνή
ΠΟΥ: Ένα στα τέσσερα νοσοκομεία παγκοσμίως δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό

Ένα στα τέσ­σε­ρα νοσο­κο­μεία στο κόσμο δεν δια­θέ­τουν τρε­χού­με­νο νερό και βασι­κές υπη­ρε­σί­ες υγιει­νής και απο­λύ­μαν­σης, εκθέ­το­ντας το ιατρο­νο­ση­λευ­τι­κό προσωπικό…

Επιστήμη
Το ένα τρίτο των εδαφών της Ελλάδας υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης

«Η ερη­μο­ποί­η­ση συνι­στά τερά­στια απει­λή ειδι­κά για τη λεκά­νη της Μεσο­γεί­ου» επι­ση­μαί­νει μιλώ­ντας στο ΑΠΕ ο ακα­δη­μαϊ­κός Χρή­στος Ζερε­φός. «Η…

Ατέχνως
Παναγία των Παρισίων: Το νερό είναι, μετά τη φωτιά, ο μεγαλύτερος εχθρός που απειλεί με καταστροφή το ναό

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: Η Πανα­γιά των Παρι­σί­ων, γνω­στή και ως Notre Dame de Paris ή απλού­στε­ρα Notre Dame, είναι ο μητρο­πο­λι­τι­κός Ρωμαιοκαθολικός…