Περιήγηση: Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

Αθλητικά
ΔΟΕ: Υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποφασίσει για τη συμμετοχή των Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή έχει ακό­μη αρκε­τό χρό­νο για να απο­φα­σί­σει εάν οι Ρώσοι και Λευ­κο­ρώ­σοι αθλη­τές θα λάβουν μέρος…