Περιήγηση: ΟΠΛΑ

Διεθνή
Πού είναι τα όπλα;

Οπλι­σμό αξί­ας άνω του 1 δισ. δολα­ρί­ων από τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια που έχουν παρα­δώ­σει οι ΗΠΑ στην Ουκρα­νία ανα­ζη­τεί το…

Διεθνή
ΗΠΑ: Η παραγωγή και αγορά όπλων στη χώρα σημείωσε κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία 20 χρόνια

Οι κατα­σκευα­στές όπλων στις ΗΠΑ παρή­γα­γαν τα τελευ­ταία είκο­σι χρό­νια περισ­σό­τε­ρα από 139 εκα­τομ­μύ­ρια πυρο­βό­λα όπλα τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νταν για…