Περιήγηση: Πέτρος Φιλιππίδης

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Η Κ. Δανδουλάκη κατέθεσε για τους λόγους που διέκοψε την συνεργασία της με τον κατηγορούμενο

Τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στη δια­κο­πή της τελευ­ταί­ας συνερ­γα­σί­ας που είχε με τον κατη­γο­ρού­με­νο για σεξουα­λι­κή βία σε βάρος τριών…

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Με ένταση συνεχίζεται η εξέταση του Σπύρου Μπιμπίλα από την υπεράσπιση

Έντα­ση προ­κλή­θη­κε στην δίκη του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, κατά την διάρ­κεια εξέ­τα­σης του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών Σπύ­ρου Μπι­μπί­λα από…

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη: «Θα φροντίσω να μη δεις θέατρο ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο»

Μόνος, χωρίς αστυ­νο­μι­κή συνο­δεία και χει­ρο­πέ­δες, έφθα­σε στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο το πρωί ο ηθο­ποιός Πέτρος Φιλιπ­πί­δης που στις αρχές…

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Προσωρινή αποφυλάκιση αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Εκτός φυλα­κής θα παρα­κο­λου­θεί την δίκη του ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης με ομό­φω­νη από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου που αντι­κα­θι­στά την…

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα, η κατά­θε­ση, ενώ­πιον του ΜΟΔ, της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας για άγρια σεξουα­λι­κή βία που υπέ­στη από τον ηθοποιό…

Επικαιρότητα
Δίκη Φιλιππίδη: Όχι του δικαστηρίου στο αίτημα αναπαράστασης καταγγελλόμενου βιασμού

Αρνη­τι­κή απά­ντη­ση στο αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης του ηθο­ποιού Πέτρου Φιλιπ­πί­δη για ανα­πα­ρά­στα­ση καταγ­γελ­λό­με­νης πρά­ξης βια­σμού, έδω­σε το Μικτό Ορκω­τό Δικαστήριο.…