Περιήγηση: Παναγιώτης Ψωμιάδης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τρεις φασίστες κάφροι και ο γραφικός ακροδεξιός «Ζορό» στο μπάρμπεκιου του μίσους

Γελοιο­ποι­ή­θη­καν οι κάφροι διορ­γα­νω­τές του πρό­στυ­χου ρατσι­στι­κού μπάρ­μπε­κιου. Τρεις και κού­κος ή καλύ­τε­ρα τρεις και ο γρα­φι­κός ακρο­δε­ξιός Ψωμιά­δης (περισ­σό­τε­ροι…