Περιήγηση: Πανελλήνιες 2021

Παιδεία
Έως αύριο Σάββατο η διάθεση των δυο πρώτων self tests για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Έως αύριο Σάβ­βα­τος (5/6) ‑εργά­σι­μες ώρες, πλην διη­με­ρεύ­σε­ων και δια­νυ­κτε­ρεύ­σε­ων των φαρ­μα­κεί­ων- μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από τα φαρ­μα­κεία τα δύο…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο για τη διενέργεια των εξετάσεων

To υγειο­νο­μι­κό πρω­τό­κολ­λο βάσει του οποί­ου θα διε­ξα­χθούν οι Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις συζη­τή­θη­κε στην Επι­τρο­πή των Ειδι­κών Επι­στη­μό­νων, με τη συμμετοχή…

Παιδεία
Πανελλήνιες: Το πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας το πρό­γραμ­μα εξε­τά­σε­ων των ειδι­κών μαθη­μά­των και των μου­σι­κών μαθη­μά­των για εισα­γω­γή των υπο­ψη­φί­ων ΓΕΛ…

Παιδεία
Ανακοινώθηκαν ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ και οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Ελα­φρώς μειω­μέ­νος δια­μορ­φώ­νε­ται φέτος ο αριθ­μός εισα­κτέ­ων στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, σύμ­φω­να με την από­φα­ση «Καθο­ρι­σμός αριθ­μού εισα­κτέ­ων σπου­δα­στών στις Σχολές,…