Περιήγηση: Πανελλήνιες

Παιδεία
Πανελλαδικές 2023: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες — Mεγάλα τα ποσοστά κάτω από τη βάση

Άνοι­ξε η πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, στην οποία είναι αναρ­τη­μέ­νες οι βαθ­μο­λο­γί­ες των υπο­ψη­φί­ων των Εξε­τά­σε­ων Γενι­κών Ενιαί­ων Λυκεί­ων (ΓΕΛ)…

Παιδεία
Πανελλήνιες — ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις Σήμε­ρα, Τρί­τη 13 Ιου­νί­ου 2023, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στα εξής μαθή­μα­τα ειδι­κό­τη­τας: Ηλε­κτρι­κές Μηχα­νές (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ), Σύγ­χρο­νες Γεωργικές…

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές: Σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τρεις ημέ­ρες εξε­τά­σε­ων έχουν απο­μεί­νει για τους υπο­ψή­φιους των ΕΠΑΛ, για να ολο­κλη­ρώ­σουν τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σήμε­ρα, Τρίτη…

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα σε Φυσική και Οικονομία – Βατά τα θέματα στην Ιστορία

Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π. Σπου­δών Οικονομίας…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π.…

Παιδεία
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπου­δών), τη Φυσι­κή (Ο.Π. Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Υγεί­ας) και την Οικο­νο­μία (Ο.Π.…

Ατέχνως
Πανελλήνιες εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στην Οικονομία

Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις: Στην Οικο­νο­μία (ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ της Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής…