Περιήγηση: Παράνομες επαναπροωθήσεις

Διεθνή
Παραδέχεται τις επαναπροωθήσεις η Κομισιόν: Υπάρχει «κάποιου είδους βία» στα σύνορα της ΕΕ

Η Eπί­τρο­πος Eσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, Ίλβα Γιό­χαν­σον συμ­με­ρί­ζε­ται καταγ­γε­λί­ες ευρω­παϊ­κών ΜΜΕ για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις μετα­να­στών στα σύνο­ρα της Ελλάδας…

Κοινωνία
Διεθνής δημοσιογραφική έρευνα: Παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο από επίλεκτες ομάδες του Λιμενικού

Δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να δέκα κορυ­φαί­ων ευρω­παϊ­κών δημο­σιο­γρα­φι­κών οργα­νι­σμών, όχι μόνο επι­βε­βαιώ­νει ότι γίνο­νται επα­να­προ­ω­θή­σεις στο Αιγαίο, αλλά απο­κα­λύ­πτει ότι πίσω από…