Περιήγηση: Παύλος Μάτεσις

Πρόσωπα
Παύλος Μάτεσις, σπουδαίος Ελληνας θεατρικός συγγραφέας, πεζογράφος, μεταφραστής, στιχουργός

Στις 20 Ιανουα­ρί­ου σε ηλι­κία 80 χρό­νων πέθα­νε ο σπου­δαί­ος Ελλη­νας θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, πεζο­γρά­φος, μετα­φρα­στής, στι­χουρ­γός Παύ­λος Μάτε­σις.  Ο Παύ­λος Μάτεσις…