Περιήγηση: Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Προκλητική η στάση της πλειοψηφίας για τα επικίνδυνα υλικά στην βάση της Σούδας

«“Δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκου­σε” η πλειο­ψη­φία του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Κρή­της για τη μετα­φο­ρά επι­κίν­δυ­νων υλι­κών στη βάση της…

Κοινωνία
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Καταψήφισαν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την καταδίκη της δίωξης φοιτητών!

Ψήφι­σμα κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης δίω­ξης (κλή­ση σε προ­α­νά­κρι­ση, μετά από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας) εκλεγ­μέ­νων φοι­τη­τών συν­δι­κα­λι­στών, μεταξύ…