Περιήγηση: Πεσκετζή Μαρία

Παιδεία
Κοινή τοποθέτηση μελών του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τον περιορισμό του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων

Κοι­νή τοπο­θέ­τη­ση μελών του ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Φιλο­λό­γων Οι υπο­γρά­φο­ντες θέλου­με να ενη­με­ρώ­σου­με τους συνα­δέλ­φους φιλο­λό­γους για την κριτική…