Περιήγηση: Πλατεία Καλλιθέας

Επικαιρότητα
Για την απαράδεκτη επέμβαση της αστυνομίας στην πλατεία Καλλιθέας στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης

Η συγκέ­ντρω­ση ατό­μων στην Πλα­τεία Καλ­λι­θέ­ας στην Ανώ Πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης έδω­σε αφορ­μή στην αστυ­νο­μία να παρέμ­βει με βίαιο τρόπο…