Περιήγηση: Πληροφορική

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Οι απαντήσεις και τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2022:  Σήμε­ρα Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­στη­καν σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2022:  Αύριο Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­ζο­νται σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική εξετάζονται αύριο οι μαθητές των ΓΕΛ

Πανελ­λή­νιες 2022:  Αύριο Τετάρ­τη 8 Ιου­νί­ου, οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ εξε­τά­ζο­νται σε Λατι­νι­κά, Χημεία, Πλη­ρο­φο­ρι­κή και ολο­κλη­ρώ­νουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθήματα…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Οι απαντήσεις στα θέματα Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής και Χημείας

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2021: Τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­στη­καν σήμε­ρα με το μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής για τους μαθη­τές της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής.…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Εξέταση αύριο σε Κοινωνιολογία, Χημεία, Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2021: Οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις συνε­χί­ζο­νται αύριο, Παρα­σκευή, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται σε Κοι­νω­νιο­λο­γία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών…

Παιδεία
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα σημερινά θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

 Πανελ­λή­νιες 2020: Με βατά θέμα­τα συνε­χί­στη­καν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, σε Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών)…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2020: Σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι  υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο πλαί­σιο των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων…