Περιήγηση: προγραμματικές δηλώσεις Τσίπρα

Υγεία
Καραγκιοζιλίκια

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Στις 2.4.2015 ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­σκέ­φτη­κε το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ανα­κοί­νω­σε την πρό­σλη­ψη 4.500 ατόμων…

Πολιτική
Οι προγραμματικές δηλώσεις, η Δεξιά της «Αριστερής» διακυβέρνησης και οι 26 σκελετοί της ντουλάπας

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο // Μία ιστο­ρία χωρίς ίχνος δακρύ­ων Οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις των κυβερ­νή­σε­ων, συνή­θως είναι ένα πανη­γυ­ρι­κό κείμενο…