Περιήγηση: προκλητικότητα Τουρκίας

Επικαιρότητα
Συνειδητά παραπλανούν τον ελληνικό λαό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή

Γίνε­ται μια συνει­δη­τή προ­σπά­θεια να παρα­πλα­νη­θεί ο ελλη­νι­κός λαός σε σχέ­ση με τους κιν­δύ­νους που αντι­με­τω­πί­ζει από την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της…