Περιήγηση: Προσβολή γενετήσιας ελευθερίας

Κοινωνία
Γνωστός σεναριογράφος ερευνάται από την Εισαγγελία για βαριά περίπτωση προσβολής γενετήσιας ελευθερίας

Καταγ­γε­λί­ες κατά γνω­στού σενα­ριο­γρά­φου μελε­τά η Εισαγ­γε­λία, στο πλαί­σιο της έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται με αφορ­μή το υλι­κό που έχει διαβιβαστεί…