Περιήγηση: Ρεμπέτικο

Πολιτισμός
Ρεμπέτικο και ναπολιτάνικη πίτσα στον κατάλογο της UNESCO

Την έντα­ξη του ρεμπέ­τι­κου στον κατά­λο­γο Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς της Ανθρω­πό­τη­τας απο­φά­σι­σε χθες η UNESCO, κατό­πιν εξέ­τα­σης σχε­τι­κού φακέ­λου υποψηφιότητας…