Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Μάρτη

Θέατρο
Ντάριο Φο: «Να κάνεις τον κόσμο να δει την διάσταση της εκμετάλλευσής του»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Δαι­μό­νιος, ευρη­μα­τι­κός, πολυ­τά­λα­ντος και χαρι­σμα­τι­κός ο Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ευθυ­μο­γρά­φος, ηθο­ποιός, σκη­νο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της Ντά­ριο Φο, γεννήθηκε…