Περιήγηση: ΣΕΜΠΟ

Κοινωνία
Ο ΣΕΒ στο πλευρό της Cosco — Διαστρέφοντας την πραγματικότητα επιτίθεται χυδαία στους απεργούς

Την άμε­ση παρέμ­βα­ση της Δικαιο­σύ­νης και των αρμό­διων αρχών προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θεί η εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του λιμα­νιού του Πει­ραιά ζητά…

Κοινωνία
Συνέντευξη με τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο των εργαζομένων στην Cosco: Οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς και το όργιο τρομοκρατίας

Για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Λιμα­νιού μιλή­σα­με με τον Μάρ­κο Μπε­κρή, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Προβλήτες…