Περιήγηση: Σύλλογος Φιλολόγων Πιερίας

Παιδεία
Για τη διδασκαλία και το «νέο» τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» στο ΓΕΛ (Σύλλογος Φιλολόγων Πιερίας)

Για το νέο τρό­πο αξιο­λό­γη­σης των μαθη­τών των ΓΕΛ (169626/Δ2/11–10-2018) Για τις «Οδη­γί­ες για τη διδα­σκα­λία των φιλο­λο­γι­κών μαθη­μά­των στις…