Περιήγηση: Σύνοδος ΝΑΤΟ

Ανακοινώσεις
ΕΕΔΥΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Ανα­κοί­νω­ση με την οποία εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία της για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, αλλά και…