Περιήγηση: Ταξί

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ — ΤΑΞΙ — ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Με μεγάλη συγκέντρωση στο υπ. Οικονομικών διεμήνυσαν ότι «η φοροεξόντωση δεν θα περάσει»

Με μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών χιλιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, αυτο­κι­νη­τι­στές ταξί, μισθω­τοί και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι δικη­γό­ροι, μισθω­τοί τεχνι­κοί και…

Κοινωνία
Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομό­φω­να: — Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδηγούς…