Περιήγηση: ΤΕΕ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Επικαιρότητα
Ακόμα και το Τεχνικό Επιμελητήριο “ενάντια” στο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα;

Ο ρόλος των επι­με­λη­τή­ριων ως «πρό­θυ­μοι» και χει­ρο­κρο­τη­τές της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων, είναι δεδο­μέ­νος. Μετα­ξύ αυτών η ηγεσία…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, ενάντια στην εγκατάλειψη τις κομπίνες και την αδιαφορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση στο κτή­μα Αξε­λού ✔️  Δεκά­δες συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί έδω­σαν ακό­μα μια φορά το παρόν στην πρόσκληση…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση ΤΕΕ: Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Κατό­πιν της εκδή­λω­σης παν­δη­μί­ας εκ του κορω­νοϊ­ού COVID-19, των σχε­τι­κών οδη­γιών του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας, της έκδο­σης της Πράξης…