Περιήγηση: Τζανίνε Άνιες

Διεθνή
Βολιβία: Εκλογές εν μέσω βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και πολιτικής πόλωσης

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Βολι­βία σήμε­ρα 18 Οκτώ­βρη, μέσα σε κλί­μα έντο­νης πολι­τι­κής πόλω­σης και εντά­σε­ων, σε συν­θή­κες βαθιάς καπιταλιστικής…

Διεθνή
Βολιβία: Αντικομμουνιστικό παραλήρημα από την πραξικοπηματία «πρόεδρο» Τζανίν Άνιες

Σε νέο, εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη η ακρο­δε­ξιά πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας de facto πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας Τζα­νίν Άνιες, με αφορ­μή την συμπλήρωση…

Διεθνή
Βολιβία: Θετική στον κορονοϊό η πραξικοπηματίας μεταβατική πρόεδρος Τζανίνε Ανιες

Μετά τον ακρο­δε­ξιό πρό­ε­δρο της Βρα­ζι­λί­ας Μπολ­σο­νά­ρου που βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορο­νο­ϊό, η πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας, μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας και πρώ­ην γερου­σια­στής  Τζανίνε…

Διεθνή
Βολιβία: Η Τζανίνε Άνιες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Μαΐου

Την υπο­ψη­φιό­τη­τά της για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 3ης Μαΐ­ου ανα­κοί­νω­σε η αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νη «πρό­ε­δρος» της Βολι­βί­ας Τζα­νί­νε Άνιες. «Απο­φά­σι­σα να…