Περιήγηση: Το Κεφάλαιο

Επικαιρότητα
Η Σύγχρονη Εποχή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα χειρόγραφα του Μαρξ που αποτελούν μέρος του τρίτου προσχεδίου του Κεφαλαίου

Το κεί­με­νο Απο­τε­λέ­σμα­τα της άμε­σης δια­δι­κα­σί­ας παρα­γω­γής ανή­κει στα χει­ρό­γρα­φα που έγρα­ψε ο Μαρξ για το μνη­μειώ­δες έργο του Το…