Περιήγηση: φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο

Οικονομία
Οι φοροαπαλλαγές υπέρ του κεφαλαίου δεν βοηθούν την οικονομία: Η κατάρρευση της θεωρίας του «trickle-down»

Έναν απ’ τους μεγά­λους μύθους της φιλε­λεύ­θε­ρης οικο­νο­μί­ας καταρ­ρί­πτει νέα έρευ­να σύμ­φω­να με την οποία οι φορο­α­παλ­λα­γές υπέρ των οικονομικά…