Περιήγηση: Φωτιά Κάρυστος

Πολιτική
Τραγικά επίκαιρη η Ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα βουλευτές του ΚΚΕ για μέτρα προστασίας των πυροσβεστών

Τρα­γι­κά επί­και­ρη απο­δει­κνύ­ε­ται η Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν σήμε­ρα βου­λευ­τές του ΚΚΕ για μέτρα προ­στα­σί­ας των πυρο­σβε­στών που αφο­ρούν τις συνθήκες…