Περιήγηση: Χαρταετοί

Διεθνή
Ισραήλ: Υψηλή τεχνολογία κατά των «φονικών χαρταετών» που πετούν Παλαιστίνιοι (!)

Σε μια κίνη­ση εντυ­πω­σια­σμού και δημιουρ­γί­ας περιρ­ρέ­ου­σας ατμό­σφαι­ρας περί δήθεν απει­λής από «τρο­μο­κρά­τες» Παλαι­στί­νιους που χρη­σι­μο­ποιούν «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς», η τεχνο­λο­γι­κή κοινότητα…

Κοινωνία
Πώς γιόρταζαν τα Κούλουμα οι κάτοικοι της Αθήνας στις αρχές του περασμένου αιώνα; Ποια μέρη προτιμούσαν;

Λόφοι, πάρ­κα και παρα­λί­ες έχουν πλημ­μυ­ρί­σει κόσμο για να γιορ­τά­σει τα Κού­λου­μα. Ο ήλιος κρύ­φτη­κε από τους αετούς που έχουν γεμίσει…

Σαν Σήμερα
Χαρταετοί!

«Και μόνο τότε αρχί­σα­με να ανα­γνω­ρί­ζου­με το συμ­βο­λι­σμό των χαρ­τα­ε­τών μας. Τότε που κατα­λά­βα­με πως το όνει­ρο μια άλλης ζωής,…