Περιήγηση: Χειρουργεία

Κοινωνία
ΕΝΙΘ: Η έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Παπανικολάου οδηγεί στον κίνδυνο αναστολής τακτικών χειρουργείων

Σε κίν­δυ­νο ανα­στο­λής των τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων οδη­γεί η έλλει­ψη αναι­σθη­σιο­λό­γων στο νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου, όπως καταγ­γέλ­λει η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσσαλονίκης…

Ανακοινώσεις
ΟΕΝΓΕ: Η οδηγία για δραστική μείωση των χειρουργείων είναι ομολογία για τη μη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Λίγες μόνο μέρες μετά τις δια­βε­βαιώ­σεις των διοι­κη­τών της 1ης και 2ης υγειο­νο­μι­κής περι­φέ­ρειας ότι δεν πρό­κει­ται να μειω­θούν τα…

Προτεινόμενο
Αφ. Ρέτζιου: Με την απόφαση για μείωση των χειρουργείων καταρρίπτεται το αφήγημα περί ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας

Σε δήλω­σή της στο «portal» 902.gr, για την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση παγώ­μα­τος του 80% των χει­ρουρ­γεί­ων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία η Αφροδίτη…