Περιήγηση: Όσκαρ Φιγκέρα

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο επέμβασης στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενω­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) και ο Πρό­ε­δρος της χώρας Ν. Μαδού­ρο κλι­μα­κώ­νουν την επί­θε­σή τους…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Αντικομμουνιστικό παραλήρημα από κυβερνητικό βουλευτή στην Εθνοσυνέλευση

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα βου­λευ­τή του κυβερ­νώ­ντος Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PSUV) καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας. Πιο…

Διεθνή
Όσκαρ Φιγκέρα: «Μια νέα συμμαχία ελίτ έχει δημιουργηθεί στη Βενεζουέλα»

Οι υπο­στη­ρι­κτές του Νικο­λάς Μαδού­ρο τον έχουν χαρα­κτη­ρί­σει «προ­δό­τη», «μεν­σε­βί­κο», «διχα­στι­κό» … Όχι, δεν πρό­κει­ται για κάποιον ακρο­δε­ξιό πολι­τι­κό η…

Επικαιρότητα
Συνάντηση του Δ. Κουτσούμπα με τον Γ.Γ. του ΚΚ Βενεζουέλας Όσκαρ Φιγκέρα

Σε θερ­μό συντρο­φι­κό κλί­μα, στο περι­θώ­ριο της 21ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, στο συνε­δρια­κό χώρο στα περί­χω­ρα της Σμύρνης,…