Περιήγηση: 26 Ιούλη

Επικαιρότητα
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ: Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την επίθεση στην Μονκάδα στις 26 Ιούλη

Εκδή­λω­ση για τα 70 χρό­νια από την επί­θε­ση στον Στρα­τώ­να Μον­κά­δα, διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, την Τετάρτη…