Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο λαός της Κούβας τίμησε την 63η επέτειο της επίθεσης στο στρατώνα Μονκάδα (ΦΩΤΟ)

Στο Σάν­κτι Σπί­ρι­τους, στην Κού­βα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τρί­τη 26 Ιού­λη η κεντρι­κή εκδή­λω­ση γιορ­τα­σμού της Ημέ­ρας της Εθνι­κής Εξέ­γερ­σης, όπως έχει ονο­μα­στεί η επέ­τειος της επί­θε­σης στο στρα­τώ­να Μονκάδα.

Ο κου­βα­νι­κός λαός και οι ηγέ­τες του τίμη­σαν την 26η Ιού­λη του 1953, όταν, πριν από 63 χρό­νια, άνοι­ξε ο νικη­φό­ρος δρό­μος που θα βάδι­ζε έξι χρό­νια αργό­τε­ρα η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, που με την καθο­δή­γη­ση του Φιντέλ και ηγέ­τες τον Τσε, τον Καμί­λο, τον Ραούλ  και τους άλλους κομα­ντά­ντε θα έφερ­νε τον επα­να­στα­τη­μέ­νο λαό κυρί­αρ­χο στον τόπο του και θα γινό­ταν η πρώ­τη εξέ­γερ­ση στα χρο­νι­κά της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής που θα κατέ­λη­γε σε νίκη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό και στη συνέ­χεια στη δημιουρ­γία του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους στο έδα­φος της αμε­ρι­κα­νι­κής ηπείρου.

sancti1

sancti2

sancti3

sancti4

sancti5

sancti6

sancti7

sancti8

sancti10

sancti11

sancti12

Φωτο­γρα­φί­ες: Ismael Francisco, Cubadebate

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο