Περιήγηση: Exit Poll

Διεθνή
Βρετανία εκλογές: Εμφαντική νίκη στους Συντηρητικούς δίνουν τα exit polls

Οι Συντη­ρη­τι­κοί του πρω­θυ­πουρ­γού Μπό­ρις Τζόν­σον κερ­δί­ζουν ευρύ­τα­τη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Βρε­τα­νία, εξα­σφα­λί­ζο­ντας 368 έδρες από…

Πολιτική
Βουλευτικές εκλογές 2019: Τα σχετικά με το exit poll και το αποτέλεσμα — Πίνακες με τα δεδομένα των εκλογών του 2015

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές 2019 — Απο­τε­λέ­σμα­τα: Νωρί­τε­ρα από τις πρό­σφα­τες ευρω­ε­κλο­γές θα ξέρου­με το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών 2019, βάσει των εκτιμήσεων…

Διεθνή
Σουηδία εκλογές: Ρυθμιστής η Ακροδεξιά σύμφωνα με τα Exit Poll

Η κεντρο­δε­ξιά Συμ­μα­χία της αντι­πο­λί­τευ­σης έχει εξαι­ρε­τι­κά μικρό προ­βά­δι­σμα ένα­ντι των αυτο­προσ­διο­ρι­ζό­με­νων κεντρο­α­ρι­στε­ρών κομ­μά­των στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν σήμερα…