Περιήγηση: Filmmakers for Palestine Greece

Διεθνή
680 συντελεστές του κινηματογράφου υπογράφουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη

Ο αγώ­νας ενά­ντια στη γενο­κτο­νία στην Παλαι­στί­νη συνε­χί­ζε­ται Το φεστι­βάλ ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης συνε­χί­ζει να μην ζητά κατά­παυ­ση πυρός στη Γάζα…

Διεθνή
Κάλεσμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό από το δίκτυο “Κινηματογραφιστές για Παλαιστίνη – Ελλάδα”

Δρα­μα­τι­κά γεγο­νό­τα που έχουν φτά­σει σε δια­στά­σεις γενο­κτο­νί­ας στην Παλαι­στί­νη από τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο μέχρι σήμε­ρα κινη­το­ποί­η­σαν τη διε­θνή κινηματογραφική…