Περιήγηση: George Sand

Πρόσωπα
Η George Sand (1804–1876) ως χαρακτηριστική μορφή της ιδεολογικής αναζήτησης της Γαλλίας του 19ου αιώνα (Πρώτο μέρος)

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // «Ως εκεί­νη τη στιγ­μή, τις παρα­μο­νές κάθε γενι­κής μετα­μόρ­φω­σης της κοι­νω­νί­ας, η τελευ­ταία λέξη της…