Περιήγηση: HIV

Προτεινόμενο
Επιβεβαιώθηκε η θεραπεία ενός δεύτερου ασθενούς από τον ιό HIV

Επι­στή­μο­νες στη Βρε­τα­νία — μετα­ξύ των οποί­ων δύο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής- επι­βε­βαί­ω­σαν, μετά από μακρό­χρο­νη παρα­κο­λού­θη­ση, τη θερα­πεία ενός δεύ­τε­ρου ανθρώπου…