Περιήγηση: Holodomor

Απόψεις
Ο λιμός στην Ουκρανία (Holodomor) και ο αντικομμουνισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ο ουκρα­νι­κός όρος Holodomor ανα­φέ­ρε­ται στον σκο­πί­μως προ­κλη­θέ­ντα λιμό, το δια­βο­λι­κό σχέ­διο του στα­λι­νι­κού συστή­μα­τος που είχε…