Περιήγηση: Muraleando

Διεθνή
Τοιχογραφίες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες συνέβαλαν στην οικοδόμηση μίας κοινότητας στην Αβάνα

Η μετα­τρο­πή ερει­πω­μέ­νων εσω­τε­ρι­κών τοί­χων σε έργα τέχνης βοή­θη­σε στην οικο­δό­μη­ση μιας κοι­νό­τη­τας στο Λου­γιά­νο, μια από τις παλαιό­τε­ρες γειτονιές…