Περιήγηση: Pegasus

Επικαιρότητα
Τεχνολογίες Υποκλοπών & Παρακολουθήσεων: Μια αναδυόμενη βιομηχανία «εκτός ελέγχου» στην ΕΕ

Μια τερά­στια βιο­μη­χα­νία με αντι­κεί­με­νο την «ασφά­λεια», τη συλ­λο­γή ψηφια­κών δεδο­μέ­νων και τις παρα­κο­λου­θή­σεις ανα­πτύσ­σε­ται ραγδαία με «ομπρέ­λα» το αντιδραστικό…

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ «για τον μηχανισμό παρακολούθησης μέσω του λογισμικού «Pegasus»

Το ζήτη­μα «της χρη­σι­μο­ποί­η­σης λογι­σμι­κών για την παρα­κο­λού­θη­ση των εργα­ζο­μέ­νων στο όνο­μα της αντι­με­τώ­πι­σης της ‘τρο­μο­κρα­τί­ας’» ανα­δει­κνύ­ει, σύμ­φω­να με σχετική…