Περιήγηση: Predator

Επικαιρότητα
Υπουργείο Εξωτερικών: «Καρατομήθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου μετά τις δηλώσεις στους «New York Times»

Με μία σύντο­μη ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών γνω­στο­ποί­η­σε πως ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ΥΠΕΞ, Αλέ­ξαν­δρος Παπαϊ­ω­άν­νου, αντι­κα­τα­στά­θη­κε με εντο­λή του…

Πολιτική
Σκάνδαλο υποκλοπών: Νέα δημοσιεύματα για την χρησιμοποίηση του Predator από την ΕΥΠ

Νέα δημο­σιεύ­μα­τα στον Κυρια­κά­τι­κο Τύπο έρχο­νται να ανα­δεί­ξουν πτυ­χές από το πολυ­δαί­δα­λο και σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας για…

Επικαιρότητα
Τεχνολογίες Υποκλοπών & Παρακολουθήσεων: Μια αναδυόμενη βιομηχανία «εκτός ελέγχου» στην ΕΕ

Μια τερά­στια βιο­μη­χα­νία με αντι­κεί­με­νο την «ασφά­λεια», τη συλ­λο­γή ψηφια­κών δεδο­μέ­νων και τις παρα­κο­λου­θή­σεις ανα­πτύσ­σε­ται ραγδαία με «ομπρέ­λα» το αντιδραστικό…

Πολιτική
Παρακολουθήσεις: Συνεχίζονται οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις — Τα δεδομένα που πυροδότησαν τις εξελίξεις

Συνε­χί­ζο­νται οι εξε­λί­ξεις και οι αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων παρά τις χθε­σι­νές παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Οι παραιτήσεις ούτε ακυρώνουν τις ευθύνες του πρωθυπουργού, ούτε αναιρούν την αναγκαιότητα έρευνας

«Οι παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του πρω­θυ­πουρ­γού και του Διοι­κη­τή της ΕΥΠ ούτε ακυ­ρώ­νουν τις ευθύ­νες του πρω­θυ­πουρ­γού, στον οποίον…