Περιήγηση: Robin Monotti Graziadei

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ιταλία: Ραγδαία μείωση των επενδύσεων στα έργα υποδομών μετά την ιδιωτικοποίηση των εθνικών δικτύων (Γράφημα και Χάρτης)

Τα εθνι­κά δίκτυα της Ιτα­λί­ας ιδιω­τι­κο­ποι­ή­θη­καν το 1999, την ίδια χρο­νιά που η χώρα μπή­κε και στην Ευρω­ζώ­νη. Το 2007…