Περιήγηση: rød blok Danmark

Πολιτική
ΔΑΝΙΑ: Σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με θέσεις που ζηλεύει η ακροδεξιά…

Σε μειο­ψη­φι­κή κυβέρ­νη­ση προ­σα­να­το­λί­ζε­ται το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα, θεω­ρώ­ντας δεδο­μέ­νη τη στή­ρι­ξή του από όλα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα Αλλα­γή στην κυβερνητική…