Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το τηλεγράφημα του Ά. Αϊνστάιν προς την κυβέρνηση Βενιζέλου

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Σαν σήμε­ρα το 1929 δημο­σιεύ­ε­ται στον «Ριζο­σπά­στη» τηλε­γρά­φη­μα του Άλμπερτ Αϊν­στάιν προς την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου. Ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας, που ήταν και μέλος της Επι­τρο­πής Αμύ­νης των Θυμά­των της Λευ­κής (αστι­κής) Τρο­μο­κρα­τί­ας στα Βαλ­κά­νια, δια­μαρ­τυ­ρό­ταν για την απο­βο­λή φοι­τη­τών από το Πανε­πι­στή­μιο για πολι­τι­κούς λόγους, απαι­τώ­ντας την ελευ­θε­ρία της σκέ­ψης των φοιτητών:

Πρω­θυ­πουρ­γόν Βενιζέλον
.Αθή­νας

Δια­μαρ­τυ­ρό­μα­στε εντό­νως ενά­ντια στην απο­βο­λή φοι­τη­τών από το πανε­πι­στή­μιο. Απαι­τού­με την ελευ­θε­ρία στην εκδή­λω­ση των σκέ­ψε­ων ανά­με­σα στους φοιτητές.

Καθη­γη­τής Αλμπέρ Αϊνστάιν 

το δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

Tο δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη»

Υπάρ­χει και δεύ­τε­ρο τηλε­γρά­φη­μα προ τη Σύγκλη­το του Πανε­πι­στη­μί­ου τo οποία συνυ­πο­γρά­φει με άλλους δύο καθηγητές:

Σύγκλη­τος Πανεπιστημίου
Αθήνας

Δια­μαρ­τυ­ρό­μα­στε εντό­νως ενά­ντια στην απο­βο­λή φοι­τη­τών που αγω­νί­στη­καν για τα πολι­τι­κά τους φρο­νή­μα­τα. Απαι­τού­με την άμε­σο επα­να­γρα­φή τους

Καθη­γη­τής Αλμπέρ Αϊνστάιν
Καθη­γη­τής Ερρί­κος Λέβε
Καθη­γη­τής Φρετς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο