Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άθλια επίθεση χρυσαυγιτών στη Σεμίνα Διγενή

Ό,τι πιο χυδαίο, διε­στραμ­μέ­νο  και κτη­νώ­δες εμφα­νί­στη­κε στην μακραί­ω­νη ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία είναι ο φασι­σμός. Σήμε­ρα, στον τόπο μας,  ο φασι­σμός εμφα­νί­ζε­ται με τη μορ­φή της Χρυ­σής Αυγής. Κάθε πρά­ξη της, κάθε της λέξη είναι μια μαχαι­ριά στον άνθρω­πο. Όταν δεν μπο­ρούν να σφά­ξουν, τα από­βλη­τα της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας, τα εγγό­νια του Χίτλερ, κατα­φεύ­γουν στη χυδαία γλώσ­σα, στην αθλιό­τη­τα, για να εξο­ντώ­σουν, ειδι­κά δε αν πρό­κει­ται για κομ­μου­νι­στές ή ανθρώ­πους που συμπο­ρεύ­ο­νται με τους κομμουνιστές.

Οι ρατσι­στι­κές της αθλιό­τη­τες των χρυ­σαυ­γι­τών δια­δέ­χο­νται η μία την άλλη. Αυτή τη φορά τα φασι­στοει­δή στο­χο­ποί­η­σαν τη δημο­σιο­γρά­φο Σεμί­να Διγε­νή, για­τί δημο­σιεύ­μα­τα τη θέλουν υπο­ψή­φια στο ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΚΕ.

xrusaugitiki athliotita

Αυτοί διεκ­δι­κούν εκπρο­σώ­πη­ση στο κοι­νο­βού­λιο, αυτοί διεκ­δι­κούν την ψήφο σου. Γύρ­να τους την πλά­τη. Δεν έχεις καμία σχέ­ση με όσους σπέρ­νουν το ρατσι­σμό, το μίσος. Απο­μό­νω­σέ τους. Είναι δικοί σου εχθροί, είναι του ΑΝΘΡΩΠΟΥ εχθροί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο