Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλη Εντελώς Κατάσταση

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας //

Αθλη­τι­κή Ανα­σκό­πη­ση του Σαββατοκύριακου

Το Σάβ­βα­το ήταν η μέρα των μεγά­λων επι­στρο­φών στα μεγά­λα σαλό­νια της Α’Εθνικής, που μετο­νο­μά­στη­κε σε Σού­περ Λιγκ (το ποδο­σφαι­ρι­κό αντί­στοι­χο της Ματάμ Σουσού).
Η ΑΕΚ επέ­στρε­ψε μετά από 2,5 χρό­νια και διορ­γά­νω­σε στο ΟΑΚΑ μια μεγά­λη φιέ­στα, με πρό­σκλη­ση για το ποδα­ρι­κό στον Πλα­τα­νιά. Καλώς τα παι­διά, τα τρία-μηδέν. Μόνο που αντί να φάει τόσα, φιλο­δώ­ρη­σε τον αντί­πα­λο. Κι άντε πεί­σε τώρα τους οπα­δούς της πως δεν πάει για πρωτάθλημα.
Ο Ηρα­κλής έλει­πε περί­που τα διπλά­σια χρό­νια, κι επέ­στρε­ψε με διπλό στο γήπε­δο της Καλ­λο­νής, και σκό­ρερ τον Περό­νε, που έδω­σε τρο­φή για εμπνευ­σμέ­νους κλι­σέ τίτλους στα αθλη­τι­κά πρω­το­σέ­λι­δα, του στιλ «Απα­σφά­λι­σε τον Περόνε».

Οι οπα­δοί της ΑΕΚ γιόρ­τα­σαν την επι­στρο­φή με πανό που παρά­φρα­ζε το αρκτι­κό­λε­ξο της ομά­δας τους κι έγρα­φε: Άλλη Εντε­λώς Κατάσταση.
Αλλά η πρε­μιέ­ρα του Πρω­τα­θλή­μα­τος ήταν μάλ­λον μία από τα ίδια.
Ο πρω­τα­θλη­τής Ολυ­μπια­κός εφάρ­μο­σε στην εντέ­λεια το ρητό «συν διαι­τη­τή και χεί­ρα κίνει» για να ανοί­ξει το σκορ απέ­να­ντι στον Πανιώνιο.
Ενώ ο ΠΑΟΚ έκα­νε άκυ­ρη εκκί­νη­ση στο Μαρα­θώ­νιο (που είναι κατόρ­θω­μα από μόνο του) απέ­να­ντι στην Ξάν­θη, σκορ­πί­ζο­ντας απο­γο­ή­τευ­ση στους οπα­δούς του, λίγες μέρες αφού σκόρ­πι­σε με 5 γκολ την Μπρόντ­μπι. Με σκόρ­πι­σες ξανά στους πέντε ανέμους…
Σήμε­ρα ο ΠΑΟ ξεκι­νά­ει στο Αγρί­νιο, το δικό του Μαρα­θώ­νιο, με τον Ανα­στα­σί­ου να αισθά­νε­ται την καρέ­κλα του να τρί­ζει. Κάπο­τε οι αθλη­τι­κο­γρά­φοι έβα­ζαν στοί­χη­μα ποιος προ­πο­νη­τής θα προ­λά­βει την πρώ­τη παρέ­λα­ση. Αλλά οι και­ροί αλλά­ζουν και τώρα πλέ­ον είναι ζήτη­μα ποιος θα προ­λά­βει τις κάλ­πες των εκλογών.

Στο εξω­τε­ρι­κό Ο Καρ­νέ­ζης στα­μά­τη­σε μόνος του τη Γιου­βέ­ντους και η Ουντι­νέ­ζε πήρε μεγά­λο διπλό μες στο Τορί­νο. Την επό­με­νη φορά μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει και τα Φερόε (ή όπως αλλιώς λέγο­νται) με την Εθνι­κή μας.
Στην πρε­μιέ­ρα της Λα Λίγκα, στην Ισπα­νία, τα γκολ μπή­καν με το στα­γο­νό­με­τρο. Μόλις τρία στα επτά πρώ­τα παι­χνί­δια (τα δύο από στη­μέ­νες φάσεις). Όσα πέτυ­χε δηλ μόνη της η ΑΕΚ –που είναι κάτι σαν Μπάρ­τσα και Ρεάλ μαζί, αλλά δεν το ξέρει ακόμα.
Στην Αγγλία έκα­νε ντε­μπού­το ο Πέδρο με ένα γκολ και μία ασίστ στα πρώ­τα 30 λεπτά συμ­με­το­χής. Ο Μου­ρί­νιο εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του λέγο­ντας πως δεν ήταν δα και το ντε­μπού­το του Μαρα­ντό­να. Πάντα με το χαμό­γε­λο και την καλή κου­βέ­ντα στο στόμα.

Στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου στο Πεκί­νο, ο Μπολτ δυσκο­λεύ­τη­κε περισ­σό­τε­ρο από ποτέ κι αρνή­θη­κε να κάνει την κίνη­ση της αστρα­πής που έχει γίνει σήμα-κατα­τε­θέν του. Αλλά όσο πάει το κάνει ακό­μα πιο εντυ­πω­σια­κό (ή κι αστείο από μια άλλη άπο­ψη), αφού στον ημι­τε­λι­κό κατά­πιε τους αντι­πά­λους του, μολο­νό­τι σκό­ντα­ψε (και παρα­λί­γο να πέσει) στα πρώ­τα μέτρα της κούρ­σας. Μπο­ρεί πάντως να μας έχει κρα­τή­σει το καλό για το τέλος, του χρό­νου στο Ρίο, αφού έχει πως θα απο­συρ­θεί μετά τους Ολυμπιακούς.

Στο μπά­σκετ η Εθνι­κή νίκη­σε σε φιλι­κό τη Ρωσία, με την οποία αγω­νί­στη­κε και ο τίμιος γίγα­ντας Ζού­κοφ, ανή­με­ρα μιας από τις σημα­τι­κές επε­τεί­ους-σταθ­μούς για τη μάχη του Στά­λιν­γκραντ. Πόσες συμ­πτώ­σεις μαζε­μέ­νες πια…
Στο Βελι­γρά­δι τέλος, χίλιοι οπα­δοί της Παρ­τι­ζάν δια­δή­λω­σαν υπέρ της παρα­μο­νής του προ­πο­νη­τή Βου­γιό­σε­βιτς στην ομά­δα, που δεν τον θέλει η διοί­κη­ση για να προ­σελ­κύ­σει τους χορη­γούς που τρέ­μουν τη δημό­σια εικό­να του ιδιόρ­ρυθ­μου κι ευέ­ξα­πτου κόουτς. Σε κάθε περί­πτω­ση, το σηυ­γκε­ντρω­μέ­νο πλή­θος ήταν περί­που δεκα­πλά­σιο από αυτούς που βρέ­θη­καν στη συγκέ­ντρω­ση της ΑΔΕΔΥ (και λοι­πών εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών δυνά­με­ων) τη μέρα που ψηφι­ζό­ταν το τρί­το μνη­μό­νιο. Λες να φτιά­ξουν κι αυτοί μια Λαϊ­κή Ενό­τη­τα, για να κατέ­βουν στις εκλογές;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο