Περιήγηση: Βασίλης Κρίτσας

Αθλητικά
Σκεπτόμενο μπάσκετ

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Ασίστ σημαί­νει μετα­ξύ άλλων στα Αγγλι­κά “βοή­θεια”. Στην μπα­σκε­τι­κή διά­λε­κτο, ανα­φέ­ρε­ται σε αυτόν που βοηθάει…

Θέατρο
Αποσύμπλεξη

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Ένα στέ­λε­χος επι­χεί­ρη­σης με αρι­στε­ρό παρελ­θόν, που δεν πάει δια­κο­πές, για­τί φοβά­ται την από­λυ­ση και…