Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα στιγμιότυπα της επετείου

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας //

Δεν είμα­στε οπα­δοί των μαθη­τι­κών παρε­λά­σε­ων, ούτε της μπούρ­γκας ‑κάθε άλλο. Υπάρ­χουν όμως ωραί­ες πλευ­ρές σε στιγ­μιό­τυ­πα σαν αυτά που ακο­λου­θούν και κάνουν τους “ελλη­νό­ψυ­χους” ρατσι­στές να μπλο­κά­ρουν από αμη­χα­νία για το “ελλη­νι­κό DNA και μισαν­θρω­πιά για όσους έχουν δια­φο­ρε­τι­κό χρώ­μα στο δέρ­μα τους.

Ðñïôïéìáóßåò óôï ÆÜððåéï ãéá ôçí ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Συνε­χί­ζου­με με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό, όπου είναι δύσκο­λο να πεις τι ακρι­βώς δια­κρί­νου­με: τον αρι­στε­ρό ψάλ­τη της Δεξιάς; Ή μήπως το δεξιό ψάλ­τη της Αριστεράς;

Για φινά­λε ένα πολύ πιο ευχά­ρι­στο στιγ­μιό­τυ­πο από ένα δημο­τι­κό σχο­λείο στην Καισαριανή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο