Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Χρωματιστές Γυναίκες”, του Βασίλη Ζιώγα, από την ομάδα θεάτρου Σημείο Συναρμογής (από 31/10)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ομά­δα θεά­τρου Σημείο Συναρ­μο­γής  παρου­σιά­ζει τις Χρω­μα­τι­στές Γυναί­κες  του Βασί­λη Ζιώγα.

hromatistes-ginekes2

Από 31 Οκτω­βρί­ου και για 10 παρα­στά­σεις κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη στις 21:00 στο θέα­τρο Faust.

Η Άννα και η Έλλη. Δύο αδερ­φές εγκλω­βι­σμέ­νες στο πατρι­κό τους σπί­τι και σε αυτό που ονο­μα­τί­ζουν παρελ­θόν. Δύο γυναί­κες σε μια συνε­χό­με­νη κατά­στα­ση αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων και συγκρού­σε­ων.   Δύο αντί­θε­τοι κόσμοι που βρί­σκουν το σημείο συνά­ντη­σής   τους στην ανά­μνη­ση και στην ανα­πα­ρά­στα­ση της παι­δι­κής τους ηλι­κί­ας. Δύο υπάρ­ξεις, δύο αντίρ­ρο­πες δυνά­μεις – το συνει­δη­τό και το ασυ­νεί­δη­το. Μία δια­δρο­μή στα σκο­τει­νά πεδία της φαντα­σί­ω­σης και της απω­θη­μέ­νης επι­θυ­μί­ας. Ο φόβος του ανθρώ­που προς το άγνω­στο, το δια­φο­ρε­τι­κό, το αβέ­βαιο.    Ένας αγώ­νας επι­βί­ω­σης, μέσα σ’ ένα λαβύ­ριν­θο συμ­βο­λι­κών μηνυ­μά­των και αλλη­γο­ριών. Η λύτρω­ση που έρχε­ται μέσω του άλλου. Ένα παρά­θυ­ρο προς την ελευ­θε­ρία, που ανοί­γουν μαζί.

 

Συντε­λε­στές:

Σκη­νο­θε­σία: Κώστας Ξυκο­μη­νός

Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Ελί­να Τζαβάρα

Διδα­σκα­λία contact improvisation: Μαρία Καπου­ρά­λου

Σκη­νι­κά – Κοστού­μια: Μαρία Καρα­θά­νου

Επι­μέ­λεια μου­σι­κής:  Βαγ­γέ­λης Μπαλάφας

Σχε­δια­σμός φωτι­σμού: Γιώρ­γος Αγιαννίτης

Γρα­φι­στι­κός σχε­δια­σμός: Γιάν­νης Μπέκος

Παρα­γω­γή:  Παρα­μυ­θό­κο­σμος

Παί­ζουν:  Ευθυ­μία Δρα­μα­λή ,  Λυγε­ρή Ταμπακοπούλου

Παρα­στά­σεις

Απο 31 Οκτωμ­βρί­ου εως 29 Νοεμβρίου

Δευ­τέ­ρα — Τρί­τη στις 21:00

Διάρ­κεια: 70 λεπτά

Τιμή εισι­τη­ρί­ων

Κανο­νι­κό: 10 €

Φοι­τη­τι­κο: 7 €

Ανέρ­γων- Αμέα — Ατέ­λειες 5 €

Κρα­τή­σεις Faust τηλ. 2103234095 email: [email protected]

Η παρά­στα­ση είναι κατάλ­λη­λη από 15 ετών και άνω

Ο Βασί­λης Ζιώ­γας (1935 – 2001) ανή­κει στους σημα­ντι­κό­τε­ρους νεο­έλ­λη­νες θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς. «Αιρε­τι­κή» μορ­φή του νεο­ελ­λη­νι­κού θεά­τρου,  έχει χαρα­κτη­ρι­σθεί και ως ο ποι­η­τι­κό­τε­ρος συγ­γρα­φέ­ας της νέας ελλη­νι­κής δρα­μα­τουρ­γί­ας. Η γρα­φή του συν­δυά­ζει την ποι­η­τι­κή διά­στα­ση με το πικρό χιού­μορ και τον κυνι­σμό. Χωρίς να μπο­ρεί να ανα­χθεί σε συγκε­κρι­μέ­να λογο­τε­χνι­κά πρό­τυ­πα, ελλη­νι­κά ή ευρω­παϊ­κά, συν­δυά­ζει δημιουρ­γι­κές επιρ­ρο­ές από τον υπερ­ρε­α­λι­σμό, την ψυχα­νά­λυ­ση, τη κβα­ντι­κή φυσι­κή, το αρχαίο δρά­μα και το θέα­τρο του παρα­λό­γου. Το έργο του «Χρω­μα­τι­στές Γυναί­κες» θεω­ρεί­ται ως ένα από τα καλύ­τε­ρα έργα του νεο­ελ­λη­νι­κού ποι­η­τι­κού θεάτρου.

Η Ομά­δα Θεά­τρου Σημείο Συναρ­μο­γής δημιουρ­γή­θη­κε τον Ιανουά­ριο του 2015 από την Ευθυ­μία Δρα­μα­λή και τον Κώστα Ξυκο­μη­νό και έχει παρου­σιά­σει δύο θεα­τρι­κούς μονο­λό­γους σε φεστι­βάλ.  Το “Και τώρα η σει­ρά μου” (2015) και το ” Εγώ δεν ήθε­λα να γίνει έτσι”(2016)  σε σκη­νο­θε­σία του Κώστα Ξυκο­μη­νού και ερμη­νεία της Ευθυ­μί­ας Δραμαλή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο