Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλος ένας τελικός κυπέλλου, άλλη μια βραδιά ντροπής

Άλλος ένας τελι­κός κυπέλ­λου, άλλη μια βρα­διά ντρο­πής. Οι – συνη­θι­σμέ­νες για τα ελλη­νι­κά γήπε­δα — σκη­νές χου­λι­γκα­νι­σμού και βίας αμαύ­ρω­σαν χθες τον ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να Πανα­θη­ναϊ­κού-ΠΑΟΚ στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο. Από «γιορ­τή του ποδο­σφαί­ρου» ο τελι­κός έγι­νε – ξανά — «ντρο­πή του ποδοσφαίρου».

Ο αγώ­νας ξεκί­νη­σε με πάνω από μισή ώρα καθυ­στέ­ρη­ση λόγω εκτε­τα­μέ­νων επει­σο­δί­ων, καθώς οπα­δοί των δύο ομά­δων εισέ­βαλ­λαν ακό­μη και στο ταρ­τάν του ΟΑΚΑ ανταλ­λά­σο­ντας φωτο­βο­λί­δες και παί­ζο­ντας… κυνη­γη­τό με τους άνδρες των ΜΑΤ. Φυσι­κά δεν έλλει­ψαν και τα χημι­κά από πλευ­ράς αστυ­νο­μί­ας, με στό­χο να δια­λύ­σουν τις συγκρού­σεις των χού­λι­γκαν, κάνο­ντας την ατμό­σφαι­ρα στο στά­διο απο­πνι­κτι­κή. Και εκεί που ξεκί­νη­σε ο αγώ­νας και παί­χτη­καν 34 λεπτά ποδό­σφαι­ρο, το παι­χνί­δι ξανα­δια­κό­πη­κε καθώς πέτρα που εκσφεν­δο­νί­στη­κε από την κερ­κί­δα των οπα­δών του ΠΑΟΚ χτύ­πη­σε τον παί­κτη του Πανα­θη­ναϊ­κό Αϊτόρ. Την ίδια στιγ­μή και έξω απο το ΟΑΚΑ η κατά­στα­ση δεν ήταν καλύ­τε­ρη, μιας και σημειώ­θη­καν συγκρού­σεις μετα­ξύ δυνά­με­ων των ΜΑΤ και οπαδών.

Ποια είναι η ουσία; Για ακό­μη μια φορά η πολι­τεία, η διορ­γα­νώ­τρια αρχή ΕΠΟ, η Αστυ­νο­μία, απέ­τυ­χαν να διορ­γα­νώ­σουν έναν τελι­κό κυπελ­λου της προ­κο­πής. Έναν τελι­κό στον οποίο πρω­τα­γω­νι­στής θα είναι το ποδό­σφαι­ρο και όχι η βία των χούλιγκαν.

Θα ακου­στούν σίγου­ρα πάλι οι γνω­στές ατά­κες για «τιμω­ρί­ες» που θα υπάρ­ξουν, για «το μαχαί­ρι που θα φτά­σει στο κόκ­κα­λο», που συνη­θί­ζο­νται σε τέτοιες περι­πτώ­σεις από τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις. Φυσι­κά, καμία κυβέρ­νη­ση, ούτε η σημε­ρι­νή, δεν τολ­μά να αγγί­ξει την ουσία του προ­βλή­μα­τος: Όλους εκεί­νους βρί­σκο­νται στα ψηλά κλι­μά­κια των ΠΑΕ, που χρη­σι­μο­ποιούν τους οπα­δι­κούς στρα­τούς για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα. Οι γνω­στοί μεγα­λο­πα­ρά­γο­ντες που λυμαί­νο­νται το εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­με­νο ποδό­σφαι­ρο θα εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται στο απυ­ρό­βλη­το, δια­τη­ρώ­ντας το νοση­ρό κλί­μα στα γήπε­δα όταν το χρειάζονται.

Όσο η βία είναι συνώ­νυ­μο του εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου αθλη­τι­σμού, που στο ποδό­σφαι­ρο βρί­σκει την απο­θέ­ω­σή του, τόσο εικό­νες όπως αυτές στο ΟΑΚΑ θα συνε­χί­ζουν να συμ­βαί­νουν στα ελλη­νι­κά γήπε­δα. Τόσο οι χθε­σι­νές εικό­νες ντρο­πής του ΟΑΚΑ, του Παν­θεσ­σα­λι­κού το 2017, της Ριζού­πο­λης παλαιό­τε­ρα θα αντι­κα­το­πτρί­ζουν την σαπί­λα του «ποδο­σφαί­ρου» των κεφαλαιοκρατών.

Κυπελ­λού­χος ο Πανα­θη­ναϊ­κός που νίκη­σε τον ΠΑΟΚ σε έναν επει­σο­δια­κό τελικό

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο