Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβρος: Πύρινη κόλαση για 14η μέρα – Στις παρυφές του Σουφλίου η φωτιά

Άλλη μια δρα­μα­τι­κή νύχτα βίω­σαν οι κάτοι­κοι του Έβρου εξαι­τί­ας της πυρ­κα­γιάς που έχει πάρει εφιαλ­τι­κές κατα­στά­σεις και μαί­νε­ται για 14η μέρα.

Το μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς που καί­ει στην περιο­χή της Κοτρω­νιάς, εκτεί­νε­ται σε μήκος αρκε­τών χιλιο­μέ­τρων εδώ και μέρες.

Η πυρ­κα­γιά, που βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε Γιαν­νού­λη και Σιδη­ρώ, συνε­χί­ζει την κατα­στρο­φι­κή της πορεία προς το Πρω­τοκ­κλή­σι και ανα­το­λι­κά προς το Σου­φλί όπου εντο­πί­ζε­ται αυτή την ώρα το μέτω­πο με την ισχυ­ρό­τε­ρη ένταση.

Χθες το βρά­δυ, οι κάτοι­κοι του Σου­φλί­ου ειδο­ποι­ή­θη­καν μέσω του 112 προ­κει­μέ­νου να παρα­μεί­νουν σε ετοι­μό­τη­τα και να ακο­λου­θή­σουν τις οδη­γί­ες των αρχών καθώς η φωτιά πλη­σί­α­ζε την πόλη.

Ανα­φο­ρι­κά με τις υπό­λοι­πες πυρ­κα­γιές, στην Πάρ­νη­θα συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, κυρί­ως στη νοτιο­δυ­τι­κή πλευ­ρά της, κοντά στο Φρού­ριο της Φυλής.

Στο Τσι­κρά­κι Φαρ­σά­λων, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε προ­χθές σε δασι­κή έκτα­ση έχει οριο­θε­τη­θεί, ενώ καλύ­τε­ρη εικό­να παρου­σιά­ζει η φωτιά που ξέσπα­σε χθες στην Κορώ­να Κιλκίς.

Επι­πλέ­ον, υπό μερι­κό έλεγ­χο τέθη­καν χθες το βρά­δυ οι πυρ­κα­γιές σε Ασπρο­που­λιά Μεσ­ση­νί­ας και Γερά­κι Ηλείας.

Υψη­λός παρα­μέ­νει ο κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς σε πολ­λές περιο­χές της χώρας και για σήμε­ρα Παρα­σκευή 1 Σεπτεμβρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο